اوقات نماز São Lourenço

MO / São Lourenço / São Lourenço

جهت قبله São Lourenço

N E S W

جهت قبله São Lourenço

°287.4 :جهت قطب نما
جهت قبله São Lourenço, São Lourenço: °287.4 :جهت قطب نما °285 :جهت واقعی °12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

São Lourenço, Sao Lourenco, feng shun tang qu, 風順堂區

اوقات نماز Jardim Cidade das Flores
اوقات نماز Baigechao Gongyuan
اوقات نماز Ilha da Taipa
اوقات نماز Taipa
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Zhuojiacun
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Doca Lam Mau
اوقات نماز Porto Interior
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Porto Interior
اوقات نماز Bacia Sul do Patane
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Wangxia Shan
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Taipa Grande
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Bacia Norte do Patane
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Baigechao Gongyuan
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Taipa Pequena
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Wangxia Shan Shizheng Gongyuan
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Wangxia Shan Shizheng Gongyuan
اوقات نماز Wangxia Shan
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Baigechao Gongyuan
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Doca Lam Mau
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Ilha Verde Hill
اوقات نماز Ilha Verde
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Bacia Sul do Patane
اوقات نماز Baigechao Gongyuan
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Doca Lam Mau
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Bacia Norte do Patane
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Bacia Sul do Patane
اوقات نماز Wangxia Shan
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Ponta Maria
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Canal dos Patos
اوقات نماز Wangxia Shan Shizheng Gongyuan
اوقات نماز Doca Lam Mau
اوقات نماز Porto Interior
اوقات نماز Bacia Norte do Patane
اوقات نماز Porto Interior
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Parque Urbano Doutor Sun Yat Sen
اوقات نماز Bacia Sul do Patane
اوقات نماز Parque Urbano Doutor Sun Yat Sen
اوقات نماز Binglang Shi
اوقات نماز Ilha Verde Hill
اوقات نماز Ilha Verde
اوقات نماز Bacia Norte do Patane
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Wangxia Shan Shizheng Gongyuan
اوقات نماز Wangxia Shan
اوقات نماز Ilha Verde Hill
اوقات نماز Ilha Verde
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Canal dos Patos
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Canal dos Patos
اوقات نماز Ponta da Barra