اوقات نماز Nossa Senhora do Carmo

MO / Nossa Senhora do Carmo / Nossa Senhora do Carmo

جهت قبله Nossa Senhora do Carmo

N E S W

جهت قبله Nossa Senhora do Carmo

°287.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo: °287.5 :جهت قطب نما °285 :جهت واقعی °12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nossa Senhora do Carmo, jia mo tang qu, 嘉模堂區

اوقات نماز Jardim Cidade das Flores
اوقات نماز Ilha da Taipa
اوقات نماز Taipa
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Zhuojiacun
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Wangde Shengmu Wan
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Taipa Grande
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Jardim Saint Francisco
اوقات نماز Taipa Pequena
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Macau Island
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Macau
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Guia Marco
اوقات نماز Jardim Lou Lim Ioc
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Ponta Maria
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Shipai Wan
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Binglang Shi
اوقات نماز Ilhéu Kai-Kiong, (Ilheu Kai-Kiong)
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Ponta Cabrita
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Zona de Aterro Cotai
اوقات نماز Estrada do Istmo
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Binglang Shi
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Binglang Shi
اوقات نماز Binglang Shi
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Shipai Wan Shuitang
اوقات نماز Binglang Shi
اوقات نماز Barragem de Ká-Hó, (Barragem de Ka-Ho)
اوقات نماز Liansheng Gongyecun
اوقات نماز Ponta Maria
اوقات نماز Songyusheng Gongyuan
اوقات نماز Xi Wan Hu - Sai Van Lake
اوقات نماز Da Wan
اوقات نماز Nan Wan Hu - Nam Van lake
اوقات نماز Baía de Ká-Hó, (Baia de Ka-Ho)
اوقات نماز Ponta da Barra
اوقات نماز Parque de Seac Pai Van
اوقات نماز Zhuojiacun
اوقات نماز Ponta Maria
اوقات نماز Taipa Pequena
اوقات نماز Taipa Pequena
اوقات نماز Ilha de Coloane
اوقات نماز Jiu’ao, (Jiu'ao)
اوقات نماز Colina da Barra
اوقات نماز Parque Infantil
اوقات نماز Jardim Comendador Ho Yin
اوقات نماز Colina da Penha
اوقات نماز Guancai Wan
اوقات نماز Ilha da Taipa
اوقات نماز Porto Exterior
اوقات نماز Heisha Shuiku
اوقات نماز Zhuojiacun