اوقات نماز Tivat

ME / Tivat / Tivat

جهت قبله Tivat

N E S W

جهت قبله Tivat

°129.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Tivat, Tivat: °129.6 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tivat, Opshtina Tivat, Opstina Tivat, Opština Tivat, Општина Тиват, Тиват

اوقات نماز Franciskovići, (Franciskovici)
اوقات نماز Ublić, (Ublic)
اوقات نماز Vir
اوقات نماز Petrovići, (Petrovici)
اوقات نماز Počivala, (Pocivala)
اوقات نماز Rijeka
اوقات نماز Luka Oko
اوقات نماز Bjelila
اوقات نماز Krasići, (Krasici)
اوقات نماز Gošići, (Gosici)
اوقات نماز Rt Kakrc
اوقات نماز Kovačeva Gomila, (Kovaceva Gomila)
اوقات نماز Školj, (Skolj)
اوقات نماز Mrdjelate
اوقات نماز Zukovica
اوقات نماز Vranjska Glava
اوقات نماز Kostići, (Kostici)
اوقات نماز Kula
اوقات نماز Gradine
اوقات نماز Pristan
اوقات نماز Milovići, (Milovici)
اوقات نماز Kaluđerovina, (Kaluderovina)
اوقات نماز Krtoli
اوقات نماز Desanova Gomila
اوقات نماز Radovići, (Radovici)
اوقات نماز Rt Magazini
اوقات نماز Loke
اوقات نماز Radišević, (Radisevic)
اوقات نماز Otok
اوقات نماز Kapica
اوقات نماز Kalanzine
اوقات نماز Lokvice
اوقات نماز Bogišići, (Bogisici)
اوقات نماز Pličina Tunja, (Plicina Tunja)
اوقات نماز Rt Debela Glava
اوقات نماز Straišće, (Straisce)
اوقات نماز Jelena
اوقات نماز Kosmač, (Kosmac)
اوقات نماز Podgomile
اوقات نماز Uvala Oblatna
اوقات نماز Tivatski Zaliv
اوقات نماز Nova Peć, (Nova Pec)
اوقات نماز Brajanovica
اوقات نماز Merdari
اوقات نماز Meštrovići, (Mestrovici)
اوقات نماز Uvala Gabrio
اوقات نماز Velika Glavica
اوقات نماز Donji Rt
اوقات نماز Ðuraševići, (Durasevici)
اوقات نماز Babunci
اوقات نماز Uvala Velika
اوقات نماز Sveti Marko
اوقات نماز Blizanstik
اوقات نماز Uvala Međeđa, (Uvala Mededa)
اوقات نماز Rasovi
اوقات نماز Pržno, (Przno)
اوقات نماز Kipetanj
اوقات نماز Brguli
اوقات نماز Uvala Krtole
اوقات نماز Krtole
اوقات نماز Gornji Rt
اوقات نماز Marići, (Marici)
اوقات نماز Dubrave
اوقات نماز Uvala Pržna, (Uvala Przna)
اوقات نماز Dubravčevina, (Dubravcevina)
اوقات نماز Obostnik
اوقات نماز Marda Njiva
اوقات نماز Mališevac, (Malisevac)
اوقات نماز Rt Pržno, (Rt Przno)
اوقات نماز Grude
اوقات نماز Rt Kamenova
اوقات نماز Luštica, (Lustica)
اوقات نماز Begovići, (Begovici)
اوقات نماز Uvala Košarski Potok, (Uvala Kosarski Potok)
اوقات نماز Radelac
اوقات نماز Rt Kalaš Do, (Rt Kalas Do)
اوقات نماز Zaliv Trašte, (Zaliv Traste)
اوقات نماز Veliko Vratlo
اوقات نماز Velike Graište, (Velike Graiste)
اوقات نماز Bazdan
اوقات نماز Radovanići, (Radovanici)
اوقات نماز Uvala pod Klačinom, (Uvala pod Klacinom)
اوقات نماز Otok Cvijeća, (Otok Cvijeca)
اوقات نماز Ravno Brdo
اوقات نماز Gomilice
اوقات نماز Bajo Brdo
اوقات نماز Rt Baošići, (Rt Baosici)
اوقات نماز Uvala Pod Ciglanom
اوقات نماز Luštica, (Lustica)
اوقات نماز Malo Vratlo
اوقات نماز Rt Bradišta, (Rt Bradista)
اوقات نماز Uvala Maslina
اوقات نماز Mitrovići, (Mitrovici)
اوقات نماز Plićina Kaliman, (Plicina Kaliman)
اوقات نماز Granice
اوقات نماز Radovanići, (Radovanici)
اوقات نماز Plićak Ploča, (Plicak Ploca)
اوقات نماز Rt Seljanovo
اوقات نماز Luka Tivat
اوقات نماز Dobra Luka