اوقات نماز Opština Šavnik

ME / Opština Šavnik / Opština Šavnik

جهت قبله Opština Šavnik

N E S W

جهت قبله Opština Šavnik

°131 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Šavnik, Opština Šavnik: °131 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Šavnik, Opstina Savnik, Opshtina Shavnik, Savnik, Shavnik, Šavnik, Општина Шавник, Шавник

اوقات نماز Bukovica
اوقات نماز Šavnik, (Savnik)
اوقات نماز Cuklin
اوقات نماز Turija
اوقات نماز Gradac
اوقات نماز Dobra Sela
اوقات نماز Kikanjice
اوقات نماز Šiškovac, (Siskovac)
اوقات نماز Skok
اوقات نماز Previš, (Previs)
اوقات نماز Pridvorica
اوقات نماز Pošćenje, (Poscenje)
اوقات نماز Orlovača, (Orlovaca)
اوقات نماز Treskovlje
اوقات نماز Mičijevac, (Micijevac)
اوقات نماز Pušina, (Pusina)
اوقات نماز Draževac, (Drazevac)
اوقات نماز Tunjebrda
اوقات نماز Kosorići, (Kosorici)
اوقات نماز Mokro
اوقات نماز Obodska Kosa
اوقات نماز Radovića Polje, (Radovica Polje)
اوقات نماز Siljevac
اوقات نماز Gvozd
اوقات نماز Donji Godijelji
اوقات نماز Vile
اوقات نماز Orlovo Brdo
اوقات نماز Popov Do
اوقات نماز Mljetičak, (Mljeticak)
اوقات نماز Grabovica
اوقات نماز Jejevac
اوقات نماز Riđine, (Ridine)
اوقات نماز Godijelji
اوقات نماز Čavka, (Cavka)
اوقات نماز Miloševići, (Milosevici)
اوقات نماز Kruševice, (Krusevice)
اوقات نماز Lupoglava
اوقات نماز Kodža Glava, (Kodza Glava)
اوقات نماز Pleće, (Plece)
اوقات نماز Drobnjaci
اوقات نماز Zabrđe, (Zabrde)
اوقات نماز Visoka Glavica
اوقات نماز Kravica