اوقات نماز Opština Plužine

ME / Opština Plužine / Opština Plužine

جهت قبله Opština Plužine

N E S W

جهت قبله Opština Plužine

°130.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Plužine, Opština Plužine: °130.9 :جهت قطب نما °134.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Plužine, Opstina Pluzine, Opshtina Pluzhine, Pluzhine, Pluzine, Plužine, Општина Плужине, Плужине

اوقات نماز Debelo Brdo
اوقات نماز Studenac
اوقات نماز Kolješevina, (Koljesevina)
اوقات نماز Suvodo
اوقات نماز Bjelanovac
اوقات نماز Borovnik
اوقات نماز Budanj
اوقات نماز Podvode
اوقات نماز Miloševići, (Milosevici)
اوقات نماز Kulina
اوقات نماز Priljepi
اوقات نماز Kamenito Pleće, (Kamenito Plece)
اوقات نماز Brljevo
اوقات نماز Lijepa Glavica
اوقات نماز Štirno, (Stirno)
اوقات نماز Međudo, (Medudo)
اوقات نماز Brezovi Rt
اوقات نماز Žagrica, (Zagrica)
اوقات نماز Krstača, (Krstaca)
اوقات نماز Grede
اوقات نماز Sedlari
اوقات نماز Četka, (Cetka)
اوقات نماز Plužine, (Pluzine)
اوقات نماز Madžarski Kraj, (Madzarski Kraj)
اوقات نماز Krastavica
اوقات نماز Brljevski Brijeg
اوقات نماز Vrbnica
اوقات نماز Krstače, (Krstace)
اوقات نماز Rid
اوقات نماز Smederevo
اوقات نماز Jagodnjak
اوقات نماز Kragujevo Brdo
اوقات نماز Radojevina
اوقات نماز Pandurica
اوقات نماز Rupe
اوقات نماز Ober
اوقات نماز Panos
اوقات نماز Zujača, (Zujaca)
اوقات نماز Bukovica
اوقات نماز Seoca
اوقات نماز Gornje Suvodo
اوقات نماز Jajac
اوقات نماز Suvor
اوقات نماز Kruška, (Kruska)
اوقات نماز Zarisnik
اوقات نماز Zmajevac
اوقات نماز Javorak
اوقات نماز Stolac
اوقات نماز Donji Unač, (Donji Unac)
اوقات نماز Velika Glavica
اوقات نماز Prvi Do
اوقات نماز Šume, (Sume)
اوقات نماز Šisman, (Sisman)
اوقات نماز Jezerački Potok, (Jezeracki Potok)
اوقات نماز Zavorovi
اوقات نماز Suvodanj
اوقات نماز Razvršje, (Razvrsje)
اوقات نماز Stabna
اوقات نماز Zavorovi
اوقات نماز Nadbrežak, (Nadbrezak)
اوقات نماز Gradac