اوقات نماز Opština Nikšić

ME / Opština Nikšić / Opština Nikšić

جهت قبله Opština Nikšić

N E S W

جهت قبله Opština Nikšić

°130.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Nikšić, Opština Nikšić: °130.5 :جهت قطب نما °134.2 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Nikšić, Opstina Niksic, Nikshic, Niksic, Nikšić, Opshtina Nikshic, Никшић, Општина Никшић

اوقات نماز Uzdomir
اوقات نماز Grebice
اوقات نماز Ribnjak
اوقات نماز Karlova Glavica
اوقات نماز Mokra Njiva
اوقات نماز Kočane, (Kocane)
اوقات نماز Bistrica
اوقات نماز Zavrh
اوقات نماز Uroševića Grede, (Urosevica Grede)
اوقات نماز Ćemenca, (Cemenca)
اوقات نماز Kulina
اوقات نماز Blaca
اوقات نماز Kočansko Polje, (Kocansko Polje)
اوقات نماز Gola Glavica
اوقات نماز Uzduh
اوقات نماز Rastoci
اوقات نماز Ornice
اوقات نماز Okičina Glavica, (Okicina Glavica)
اوقات نماز Brezovik
اوقات نماز Krupačko Jezero, (Krupacko Jezero)
اوقات نماز Glibavac
اوقات نماز Brezovačke Glavice, (Brezovacke Glavice)
اوقات نماز Krnjača, (Krnjaca)
اوقات نماز Prijevor
اوقات نماز Veliki Zakrnjak
اوقات نماز Runjava Glavica
اوقات نماز Rastovac
اوقات نماز Sušica, (Susica)
اوقات نماز Mali Zakrnjak
اوقات نماز Kapino Polje
اوقات نماز Glibačka Vrela, (Glibacka Vrela)
اوقات نماز Stuba
اوقات نماز Vitalac
اوقات نماز Štedimske Glavice, (Stedimske Glavice)
اوقات نماز Crnodoli
اوقات نماز Peraj Do
اوقات نماز Ravni
اوقات نماز Bedem
اوقات نماز Vidov Potok
اوقات نماز Mali Brezovik
اوقات نماز Štedim, (Stedim)
اوقات نماز Studenačke Glavice, (Studenacke Glavice)
اوقات نماز Gradina
اوقات نماز Crne Grede
اوقات نماز Glavice
اوقات نماز Buanske Rupe
اوقات نماز Vijenci
اوقات نماز Nikšić, (Niksic)
اوقات نماز Aluga
اوقات نماز Dragova Luka
اوقات نماز Miločani, (Milocani)
اوقات نماز Čeline, (Celine)
اوقات نماز Vidov Potok
اوقات نماز Studenci
اوقات نماز Jakalj
اوقات نماز Kaluđerac, (Kaluderac)
اوقات نماز Studenačka Vrela, (Studenacka Vrela)
اوقات نماز Rastovac
اوقات نماز Smrekovača, (Smrekovaca)
اوقات نماز Mitrov Krš, (Mitrov Krs)
اوقات نماز Velji Do
اوقات نماز Riđani, (Ridani)
اوقات نماز Prisoja
اوقات نماز Zavraca
اوقات نماز Gola Brda
اوقات نماز Begovac
اوقات نماز Žijevo Brdo, (Zijevo Brdo)
اوقات نماز Riđanske Rupe, (Ridanske Rupe)
اوقات نماز Rastovac
اوقات نماز Drmić, (Drmic)
اوقات نماز Ćukovača, (Cukovaca)
اوقات نماز Čađalica, (Cadalica)
اوقات نماز Visoka Glavica
اوقات نماز Vasilica
اوقات نماز Rudo Polje
اوقات نماز Bogduša, (Bogdusa)
اوقات نماز Visoka Glavica
اوقات نماز Kruškovi Do, (Kruskovi Do)
اوقات نماز Gornje Polje
اوقات نماز Bratova Glava
اوقات نماز Razdolja
اوقات نماز Visoka Glavica
اوقات نماز Bijele Poljane
اوقات نماز Goli Vrh
اوقات نماز Lipov Krš, (Lipov Krs)