اوقات نماز Opština Kolašin

ME / Opština Kolašin / Opština Kolašin

جهت قبله Opština Kolašin

N E S W

جهت قبله Opština Kolašin

°131.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Kolašin, Opština Kolašin: °131.5 :جهت قطب نما °135.2 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Kolašin, Opstina Kolasin, Kolashin, Kolasin, Kolašin, Opshtina Kolashin, Колашин, Општина Колашин

اوقات نماز Babljak
اوقات نماز Rogobore
اوقات نماز Drijenak
اوقات نماز Svinjača, (Svinjaca)
اوقات نماز Bablja Greda
اوقات نماز Bakovići, (Bakovici)
اوقات نماز Radigojno
اوقات نماز Kolašin, (Kolasin)
اوقات نماز Plašnica, (Plasnica)
اوقات نماز Bašanje Brdo, (Basanje Brdo)
اوقات نماز Poljane
اوقات نماز Sušački Potok, (Susacki Potok)
اوقات نماز Mali Sušac, (Mali Susac)
اوقات نماز Markovo Brdo
اوقات نماز Jasenovi
اوقات نماز Strelički Krš, (Strelicki Krs)
اوقات نماز Klačine, (Klacine)
اوقات نماز Očiba, (Ociba)
اوقات نماز Pčinja, (Pcinja)
اوقات نماز Selišta, (Selista)
اوقات نماز Dulovine
اوقات نماز Veliki Sušac, (Veliki Susac)
اوقات نماز Dulovine
اوقات نماز Smailagića Polje, (Smailagica Polje)
اوقات نماز Plana
اوقات نماز Vinića Brdo, (Vinica Brdo)
اوقات نماز Spring
اوقات نماز Poljane
اوقات نماز Rovačko Trebaljevo, (Rovacko Trebaljevo)
اوقات نماز Bojište, (Bojiste)
اوقات نماز Blatina
اوقات نماز Otašev Lom, (Otasev Lom)
اوقات نماز Ote
اوقات نماز Gradina
اوقات نماز Trebaljevo
اوقات نماز Vladoši, (Vladosi)
اوقات نماز Stajište, (Stajiste)
اوقات نماز Lom Otašev, (Lom Otasev)
اوقات نماز Buronje
اوقات نماز Vagan
اوقات نماز Drpe
اوقات نماز Rujevik
اوقات نماز Sljivovica
اوقات نماز Bistrica Lipovska
اوقات نماز Lijeska
اوقات نماز Jeremijine Strane
اوقات نماز Tairovina
اوقات نماز Goveđa Glava, (Goveda Glava)
اوقات نماز Moračko Trebaljevo, (Moracko Trebaljevo)
اوقات نماز Pčinja, (Pcinja)
اوقات نماز Lugovi
اوقات نماز Trnova Glavica
اوقات نماز Durutovac
اوقات نماز Zenjilov Lug
اوقات نماز Kukunovac
اوقات نماز Donje Vučje, (Donje Vucje)
اوقات نماز Tavani Boškovića, (Tavani Boskovica)
اوقات نماز Strmac
اوقات نماز Izlasci
اوقات نماز Trunica Do
اوقات نماز Jezerca
اوقات نماز Ljevaja
اوقات نماز Kobilja Glava
اوقات نماز Paljevinska Reka
اوقات نماز Zmijinac
اوقات نماز Obarci
اوقات نماز Strugovi