اوقات نماز Triesenberg

LI / Triesenberg / Triesenberg

جهت قبله Triesenberg

N E S W

جهت قبله Triesenberg

°124.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Triesenberg, Triesenberg: °124.1 :جهت قطب نما °126 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Triesenberg, Gemeinde Triesenberg, Triesenberg / Steg / Malbun

اوقات نماز Quadretscha
اوقات نماز Letzi
اوقات نماز Zog
اوقات نماز Alpelti
اوقات نماز Chopfi
اوقات نماز Maree
اوقات نماز Im Eigena Wald
اوقات نماز Silumerbord
اوقات نماز Uf Platz
اوقات نماز Trischel
اوقات نماز Brämstall, (Bramstall)
اوقات نماز Wald
اوقات نماز Quadretscha
اوقات نماز Plattawald
اوقات نماز Under da Profatschengerwend
اوقات نماز Undera Fall
اوقات نماز Herawaldres
اوقات نماز Oberdorf
اوقات نماز Engga
اوقات نماز Herawald
اوقات نماز Steinigres
اوقات نماز Guflinerhalda
اوقات نماز Zogtobel
اوقات نماز Cranch
اوقات نماز Bünda, (Bunda)
اوقات نماز Stafel
اوقات نماز Vordersilum
اوقات نماز Profatschengerwend
اوقات نماز Gasenzawald
اوقات نماز Platta
اوقات نماز Iratetsch
اوقات نماز Mitätsch, (Mitatsch)
اوقات نماز Bündabühel, (Bundabuhel)
اوقات نماز Obera Fall
اوقات نماز Trögli, (Trogli)
اوقات نماز Baholz
اوقات نماز Verhau
اوقات نماز Bleika
اوقات نماز Guflina
اوقات نماز Ebni
اوقات نماز Vaduz
اوقات نماز Chrüzliboda, (Chruzliboda)
اوقات نماز Gnalp
اوقات نماز Städtli, (Stadtli)
اوقات نماز Motterna
اوقات نماز Underguad
اوقات نماز Gnalperebni
اوقات نماز Underdorf
اوقات نماز Sulzboda
اوقات نماز Hobel
اوقات نماز Herawingert
اوقات نماز Wang
اوقات نماز Goldloch
اوقات نماز Rieter
اوقات نماز Plattawand
اوقات نماز Parsüla, (Parsula)
اوقات نماز Bünda, (Bunda)
اوقات نماز Erbli
اوقات نماز Gorn
اوقات نماز Schlosswald
اوقات نماز Plattenspitz
اوقات نماز Silum
اوقات نماز Krankis
اوقات نماز Verbotna
اوقات نماز Quäderli, (Quaderli)
اوقات نماز Under Guflina
اوقات نماز Profatschengwald
اوقات نماز Trettobel
اوقات نماز Rai
اوقات نماز Äuli, (Auli)
اوقات نماز Bim Spörriweier, (Bim Sporriweier)
اوقات نماز Chauftobel
اوقات نماز Altatetschteil
اوقات نماز Zlinerbord
اوقات نماز Underdorf
اوقات نماز Kaltbach
اوقات نماز Böda, (Boda)
اوقات نماز Under da Gafleifelsa
اوقات نماز Trett
اوقات نماز Kulm
اوقات نماز Spörriweier, (Sporriweier)
اوقات نماز Rappasteinröfi, (Rappasteinrofi)
اوقات نماز Under da Köpf, (Under da Kopf)
اوقات نماز Erbi
اوقات نماز Chauf
اوقات نماز Under Büal, (Under Bual)
اوقات نماز Gurahalda
اوقات نماز Schlüacht, (Schluacht)
اوقات نماز Rizlina
اوقات نماز Gädami, (Gadami)
اوقات نماز Erbiwald
اوقات نماز Under da Zug
اوقات نماز Lunzi
اوقات نماز Altatetsch
اوقات نماز Oberguad
اوقات نماز Goldlochspitz
اوقات نماز Uf der Röfi, (Uf der Rofi)
اوقات نماز Parmezg
اوقات نماز Balmtobel
اوقات نماز Tönichopf, (Tonichopf)