اوقات نماز Biombo

GW / Biombo / Biombo

جهت قبله Biombo

N E S W

جهت قبله Biombo

°80 :جهت قطب نما
جهت قبله Biombo, Biombo: °80 :جهت قطب نما °72 :جهت واقعی °18 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Biombo, Biombo Region, Biombon alue, Region Biombo, Region de Biombo, Regione di Biombo, Regiono Biombo, Regiunea Biombo, Región de Biombo, bi weng bo qu, biombu ju, bionbo zhou, Биомбо, ビオンボ州, 比翁博區, 비옴부 주

اوقات نماز Quinhámel, (Quinhamel)
اوقات نماز Gorse
اوقات نماز Quilum
اوقات نماز Ponta Isaac
اوقات نماز Ponta da Negado
اوقات نماز Jogró, (Jogro)
اوقات نماز Quitande