اوقات نماز Torteval

GG / Torteval / Torteval

جهت قبله Torteval

N E S W

جهت قبله Torteval

°116.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Torteval, Torteval: °116.2 :جهت قطب نما °114.3 :جهت واقعی °11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Torteval, Tortevalo parapija, Tortevas, Tortévas, Тортевал

اوقات نماز La Pomare
اوقات نماز Les Galliennes
اوقات نماز Hougue Anthan
اوقات نماز Les Padins
اوقات نماز Les Fontenelles
اوقات نماز Le Douit
اوقات نماز Le Variouf
اوقات نماز Les Arquets
اوقات نماز Le Bordage
اوقات نماز Les Villets
اوقات نماز La Saline
اوقات نماز Torteval
اوقات نماز Saint Saviour Reservoir
اوقات نماز Les Houards
اوقات نماز Frie Baton
اوقات نماز Les Clos Landais
اوقات نماز La Longue Rocque
اوقات نماز Le Gouffre
اوقات نماز Les Paysans
اوقات نماز Les Sommeilleuses
اوقات نماز La Houguette
اوقات نماز Les Marais
اوقات نماز Le Bourg
اوقات نماز Neuf Chemin
اوقات نماز Le Câtillion, (Le Catillion)
اوقات نماز La Vrangue
اوقات نماز Le Landes
اوقات نماز Les Fontaines
اوقات نماز La Porte
اوقات نماز Les Clercs
اوقات نماز Les Bouffeures
اوقات نماز L’Epinel, (L'Epinel)
اوقات نماز Rocque Poisson
اوقات نماز Portelet Bay
اوقات نماز Mont Herault
اوقات نماز Belle Elizabeth
اوقات نماز Les Simons
اوقات نماز Mont Saint
اوقات نماز Sous l’Eglise, (Sous l'Eglise)
اوقات نماز Petit Bot Bay
اوقات نماز Les Vinaires
اوقات نماز Les Sages
اوقات نماز Le Chéne, (Le Chene)
اوقات نماز Le Coudré, (Le Coudre)
اوقات نماز La Tourgie
اوقات نماز La Planque
اوقات نماز Girouette
اوقات نماز La Lague
اوقات نماز La Roberge
اوقات نماز L’Eclet, (L'Eclet)
اوقات نماز Les Adams
اوقات نماز Vieux Poulain
اوقات نماز Les Nicolles
اوقات نماز Groignêt, (Groignet)
اوقات نماز Les Crêtes, (Les Cretes)
اوقات نماز Les Lohiers
اوقات نماز Les Paysans
اوقات نماز Les Kaines d’Aval, (Les Kaines d'Aval)
اوقات نماز L’Eclet, (L'Eclet)
اوقات نماز Les Clos Landais
اوقات نماز Le Bigard
اوقات نماز Mont Plaisir
اوقات نماز Pointe de la Moye
اوقات نماز Le Coudré, (Le Coudre)
اوقات نماز La Villiaze
اوقات نماز Hautnez
اوقات نماز Mount Hubert
اوقات نماز Le Fond du Val
اوقات نماز King’s Mills, (King's Mills)
اوقات نماز Les Pieces
اوقات نماز Les Buttes
اوقات نماز Les Jehans
اوقات نماز La Houguette
اوقات نماز Baie de la Forge
اوقات نماز L’Erée, (L'Eree)
اوقات نماز Les Islets
اوقات نماز Le Gouffre
اوقات نماز Le Marais
اوقات نماز Les Clercs
اوقات نماز Frie Baton
اوقات نماز Les Tielles
اوقات نماز Saint Saviour
اوقات نماز Les Vauxbelets
اوقات نماز Claire Mare
اوقات نماز La Longue Rocque
اوقات نماز Les Nouettes
اوقات نماز Les Reveaux
اوقات نماز Girouette
اوقات نماز Le Planel
اوقات نماز Le Roussel
اوقات نماز Les Vinaires
اوقات نماز La Hougue Falle
اوقات نماز Moliére, (Moliere)
اوقات نماز Les Islets
اوقات نماز Perelle
اوقات نماز La Hougue Falle
اوقات نماز La Villiaze
اوقات نماز Les Sages
اوقات نماز Le Câtillion, (Le Catillion)
اوقات نماز Les Falles