اوقات نماز Ajaria

GE / Ajaria / Ajaria

جهت قبله Ajaria

N E S W

جهت قبله Ajaria

°179.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ajaria, Ajaria: °179.7 :جهت قطب نما °185.8 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ajaria, Acharis ASSR, Acharis Avtonomiuri Respublika, Acharis Avtonomiuri Sabchot'a Sots'ialisturi Respublika, Adzhar A.S.S.R., Adzharija, Adzharskaya ASSR, Adzharskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika, Avtonomnaja Respublika Adzharija, ajaliya gonghwagug, Автономная Республика Аджария, Аджария, 아자리야 공화국

اوقات نماز Achara
اوقات نماز Satskhovria
اوقات نماز Ts’oniarisi, (Ts'oniarisi)
اوقات نماز Varjanisi
اوقات نماز Sirabidzeebi
اوقات نماز Abuketi
اوقات نماز K’ant’auri, (K'ant'auri)
اوقات نماز Mta Marvili
اوقات نماز K’vasht’a, (K'vasht'a)
اوقات نماز Gobroneti
اوقات نماز Zvare
اوقات نماز Urochishche Tsiteli-Mitsa