اوقات نماز Newfoundland and Labrador

CA / Newfoundland and Labrador / Newfoundland and Labrador

جهت قبله Newfoundland and Labrador

N E S W

جهت قبله Newfoundland and Labrador

°93.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Newfoundland and Labrador, Newfoundland and Labrador: °93.4 :جهت قطب نما °72.1 :جهت واقعی °121.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Newfoundland and Labrador, NL, New Foundland - Labrador, Newfoundland, Newfoundland & Labrador, Newfoundland och Labrador, Talamh an Eisc agus Labradar, Talamh an Éisc agus Labradar, Terra Nova e Labrador, Terre-Neuve-et-Labrador, nyupeondeullaendeu, nyupeondeullaendeu laebolado, 뉴펀들랜드, 뉴펀들랜드 래보라도

اوقات نماز Temple Brook