اوقات نماز Mymensingh Division

BD / Mymensingh Division / Mymensingh Division

جهت قبله Mymensingh Division

N E S W

جهت قبله Mymensingh Division

°277.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Mymensingh Division, Mymensingh Division: °277.1 :جهت قطب نما °276.7 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mymensingh Division

اوقات نماز Sankipur Calani
اوقات نماز Sehara
اوقات نماز Bārera, (Barera)
اوقات نماز Ākua, (Akua)
اوقات نماز Mymensingh
اوقات نماز Māskānda, (Maskanda)
اوقات نماز Bhāti Kāsār, (Bhati Kasar)
اوقات نماز Ghāgra, (Ghagra)
اوقات نماز Gohālkāndi, (Gohalkandi)
اوقات نماز Ākua, (Akua)
اوقات نماز Balāspur, (Balaspur)
اوقات نماز Māskānda, (Maskanda)
اوقات نماز Kāsar, (Kasar)
اوقات نماز Keātkhāli, (Keatkhali)
اوقات نماز Bārera, (Barera)
اوقات نماز Sehara
اوقات نماز Sankipur Calani
اوقات نماز Kalpa
اوقات نماز Gohālkāndi, (Gohalkandi)
اوقات نماز Bāde Kalpa, (Bade Kalpa)
اوقات نماز Dāpunia, (Dapunia)
اوقات نماز Chhatrapur
اوقات نماز Suhila
اوقات نماز Chhatrapur
اوقات نماز Kawaiti
اوقات نماز Keātkhāli, (Keatkhali)
اوقات نماز Bhāti Kāsār, (Bhati Kasar)
اوقات نماز Bāde Kalpa, (Bade Kalpa)
اوقات نماز Mymensingh
اوقات نماز Balāspur, (Balaspur)
اوقات نماز Kalpa
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Ghāgra, (Ghagra)
اوقات نماز Kāsar, (Kasar)
اوقات نماز Azmātpur, (Azmatpur)
اوقات نماز Dāpunia, (Dapunia)
اوقات نماز Bāruri, (Baruri)
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Gopālnagar, (Gopalnagar)
اوقات نماز Sasyamāla, (Sasyamala)