اوقات نماز Mariehamns stad

AX / Mariehamns stad / Mariehamns stad

جهت قبله Mariehamns stad

N E S W

جهت قبله Mariehamns stad

°145.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Mariehamns stad, Mariehamns stad: °145.2 :جهت قطب نما °151.2 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mariehamns stad, Mariehamn

اوقات نماز Mariehamn
اوقات نماز Ytternäs, (Ytternaes)
اوقات نماز Västra Ytternäs, (Vaestra Ytternaes)
اوقات نماز Lotsberget
اوقات نماز Mariehamn Port
اوقات نماز Klinten
اوقات نماز Rommarn
اوقات نماز Östra Ytternäs, (OEstra Ytternaes)
اوقات نماز Lökskär, (Loekskaer)
اوقات نماز Mariehamn Port
اوقات نماز Lotsberget
اوقات نماز Gregersö, (Gregerso)
اوقات نماز Svibyviken
اوقات نماز Trovill
اوقات نماز Mariehamn
اوقات نماز Strandnäs, (Strandnaes)
اوقات نماز Möckelö, (Mockelo)
اوقات نماز Slemmern
اوقات نماز Lagneskär, (Lagneskaer)
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Torpfjärden, (Torpfjarden)
اوقات نماز Trovill
اوقات نماز Gregersö, (Gregerso)
اوقات نماز Svibyviken
اوقات نماز Ytternäs, (Ytternaes)
اوقات نماز Hindersböle, (Hindersboele)
اوقات نماز Svinö, (Svinoe)
اوقات نماز Rommarn
اوقات نماز Slemmern
اوقات نماز Västra Ytternäs, (Vaestra Ytternaes)
اوقات نماز Kapellbergen
اوقات نماز Östra Ytternäs, (OEstra Ytternaes)
اوقات نماز Bläsan, (Blaesan)
اوقات نماز Möckelöfjärden, (Mockelofjarden)
اوقات نماز Torpfjärden, (Torpfjarden)
اوقات نماز Buröfjärden, (Burofjarden)
اوقات نماز Kalmsta
اوقات نماز Klinten
اوقات نماز Lökskär, (Loekskaer)
اوقات نماز Saltholmen
اوقات نماز Granö klubb, (Granoe klubb)
اوقات نماز Lagneskär, (Lagneskaer)
اوقات نماز Möckelö, (Mockelo)
اوقات نماز Slätholmen, (Slaetholmen)
اوقات نماز Granholm
اوقات نماز Granö, (Grano)
اوقات نماز Buträsk, (Butrask)
اوقات نماز Bäckviken, (Backviken)
اوقات نماز Brandö, (Brandoe)
اوقات نماز Bläsan, (Blaesan)
اوقات نماز Lemböte, (Lemboete)
اوقات نماز Norrgård, (Norrgard)
اوقات نماز Vitfågelskär, (Vitfagelskar)
اوقات نماز Kalmarviken
اوقات نماز Saltholmen
اوقات نماز Strandnäs, (Strandnaes)
اوقات نماز Bjurskatan
اوقات نماز Granskär, (Granskaer)
اوقات نماز Hindersböle, (Hindersboele)
اوقات نماز Styrsö, (Styrsoe)
اوقات نماز Fagerlund
اوقات نماز Buröfjärden, (Burofjarden)
اوقات نماز Kalmarviken
اوقات نماز Rödgrund, (Rodgrund)
اوقات نماز Södergård, (Soedergard)
اوقات نماز Södervik, (Sodervik)
اوقات نماز Nåtö Strömmen, (Nato Strommen)
اوقات نماز Nåtö, (Nato)
اوقات نماز Svinö, (Svinoe)
اوقات نماز Kapellbergen
اوقات نماز Södergård, (Soedergard)
اوقات نماز Rankgården, (Rankgarden)
اوقات نماز Rankgården, (Rankgarden)
اوقات نماز Rankgårds Gnaten, (Rankgards Gnaten)
اوقات نماز Bolvik
اوقات نماز Sengrund
اوقات نماز Kalmsta
اوقات نماز Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal)
اوقات نماز Druvan
اوقات نماز Nåtö, (Natoe)
اوقات نماز Bjurskatan
اوقات نماز Kalvskären, (Kalvskaren)
اوقات نماز Möckelöfjärden, (Mockelofjarden)
اوقات نماز Bolvik
اوقات نماز Rankgårds Gnaten, (Rankgards Gnaten)
اوقات نماز Lemböte, (Lemboete)
اوقات نماز Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal)
اوقات نماز Lemböte, (Lemboete)
اوقات نماز Granö klubb, (Granoe klubb)
اوقات نماز Jungfruskär, (Jungfruskar)
اوقات نماز Buträsk, (Butrask)
اوقات نماز Buträsk, (Butrask)
اوقات نماز Lemströms Kanal, (Lemstroms Kanal)
اوقات نماز Fagerlund
اوقات نماز Vitfågelskär, (Vitfagelskar)
اوقات نماز Södervik, (Sodervik)
اوقات نماز Bäckviken, (Backviken)
اوقات نماز Skogsö Grund, (Skogso Grund)
اوقات نماز Brandö, (Brandoe)
اوقات نماز Slätholmen, (Slaetholmen)